Τροποποίηση του Καταστατικού - Διάλυση της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 35Την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση της Εταιρείας αποφασίζει η Γε­νική Συνέλευση με απαρτία τα 2/3 των τα­μειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψη­φία τα _ των παρόντων. Σε περίπτωση διά­λυσης της Εταιρείας η περιουσία και το αρχείο της και τυχόν πνευματικά δικαιώματα από εκδοθέντα έργα της περιέρχεται στη «Στέγη των Ιατρών».


Άρθρο 36Η σφραγίδα της Εταιρείας έχει γραμμένη κυκλικά την επωνυμία της και στη μέση τη μήκωνα την υπνοφόρο.


Άρθρο 37Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της νομο­θεσίας για τα σωματεία, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 38Τούτο το καταστατικό συντάχθηκε αρχι­κά από τους ιδρυτές και εγκρίθηκε νόμιμα με την 939/1956 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε, στη συνέχεια τροποποιήθηκε με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών, που εγκρίθηκαν, κατά σειρά, με τις 2039/1972, 918/1985, 3394/1992 και 6370/1998 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τροποποιήθηκε και πάλι από τη Γ.Σ των μελών του, που πραγματοποιήθηκε στην Ελιά Μυκόνου, στις 14 Μαΐου 2005 και απο­τελείται από 38 άρθρα.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ
Ελένη Πλέσια και Δημήτρης Βαλσαμίδης
Ελιά Μυκόνου 14 Μαΐου 2005

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα 27 Ιουνίου 2005
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Πλέσια Δημήτρης Βαλσαμίδης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός Απόφασης 5765/2005
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κωνστα­ντίνα Κωτσοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Ελένη Χαυτίκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μακρυνίτσας αρ. 4-6) και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος του Σοφία Γ. Δρόσου.

Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 81865/4183/2005 προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το αιτούν σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κα­τά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.

Το αιτούν προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα: 1) το από 14.05.2005 απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν 130 από 210 ταμειακά ένταξη μέλη και ενέκριναν ομόφωνα τις υπό έγκριση τροποποιήσεις του καταστατικού του, 2) το ισχύον καταστατικό του, 3) το κωδικοποιημένο καταστατικό του μετά τις τροποποιήσεις, που έγιναν και 4) πίνακα των μελών της διοικήσεως του.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 939/1956 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου αυτού με αρ. 2087 και τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 2039/1972, 918/1985 και 3394/1992 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ' αρ. 6370/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Περαιτέρω, προκύπτει ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου και μετά τις νέες τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του εξακολουθούν να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και γενικά τη δημόσια τάξη. Τέλος, το κωδικοποιημένο τροποποιημένο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 Α.Κ. Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 Α.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει: 1) Την δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 2) Την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό για αυτό το σκοπό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς να παρευρίσκεται το αιτούν και η πληρεξούσια δικηγόρος, στην Αθήνα, στις 21 Οκτωβρίου 2005.

Η Δικαστής
Κώνσταντίνα Κωτσοπούλου
Η Γραμματέας
Ελένη Χαυτίκη
Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics