Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 27 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Εταιρείας, ενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε δύο μέρες από την εκλογή της, συνεδριάζει και, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο της. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερος των τριάντα (30), από την εκλογή της. Στην ίδια συνεδρίαση ορίζεται και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί στα μέλη της Εταιρείας το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ως και το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων. Η γνωστοποίηση γίνεται με ανακοίνωση που πρωτίστως αναρτάται στα γραφεία της Εταιρείας. Πρόσθετα, με επιστολή της, στα αναισθησιολογικά τμήματα των νοσοκομείων, τους ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και ενδεχομένως με δελτίο τύπου, που στέλνει στις εφημερίδες, γνωστοποιεί το χρόνο των αρχαιρεσιών και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή, σε προθεσμία 24 ωρών από την εκπνοή του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων, συνεδριάζει και ελέγχει τη νομιμότητα τους. Με απόφαση της ανακηρύσσει, με αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους σ' ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση της, καθορίζει τις διαστάσεις του ψηφοδελτίου, την τύπωση του οποίου παραγγέλλει.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή, επτά (7) μέρες πριν από τις εκλογές στέλνει στα μέλη της Εταιρείας, που έχουν την έδρα τους στην επαρχία, το ψηφοδέλτιο με τους αντίστοιχους φακέλους, στους οποίους θέτει τη σφραγίδα της Εταιρείας.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη νόμιμη, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξης σ' αυτές. Συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο με βάση τα ταμειακά εντάξει μέλη, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, σημειώνοντας και τον αριθμό που έχει στους εκλογικούς καταλόγους, κι' αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται απ' όλη την εφορευτική επιτροπή. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου στοιχείου που πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφοφόρου.

Άρθρο 28Το Δ.Σ υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κ.λπ).


Άρθρο 29Η επιστολή αυτή πρέπει να παραληφθεί το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη τους.

 1. Οι εκλογές ενεργούνται στα γραφεία της Εταιρείας στο χρόνο που καθόρισε η Εφορευτική Επιτροπή, μ' επίδειξη, από το μέλος, της ταυτότητας του.
 2. Τα μέλη της Εταιρείας, που έχουν την έδρα τους στην επαρχία, μπορούν να ψηφίσουν, ταχυδρομώντας συστημένα, στην έδρα της, φάκελο που θ' απευθύνεται στον πρόε­δρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο φάκελος θα περιέχει:
  • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυ­τότητας του αποστολέα - μέλους της Εταιρείας.
  • το φάκελο που έχει σταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του καταστατικού αυ­τού, στο οποίο ο ψηφοφόρος έχει θέσει το ψηφοδέλτιο.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ανοίγει τον φάκελο, που έλαβε ταχυδρομικώς, καταχωρεί στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, με βάση το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, που λαμβάνει, από το φάκελο, το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν με επιστολή και αμέσως ρίχνει το φάκελο, στον οποίο τέθηκε το ψηφοδέλτιο, στην κάλπη. Φάκελος, που είναι ανοιχτός απορρίπτεται από την Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση της.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της διαδικασίας, της προηγούμενης παραγράφου, ανοίγει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, τους οποίους μονογράφει ο πρόεδρος της και στη συνέχεια προχωρά στο άνοιγμα των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων. Κάθε ψηφοδέλτιο, με τη σειρά που εξάγεται, αριθμείται και μονογράφεται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θέτει τη μονογραφή του και δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης που δόθηκε από τον ψηφοφόρο σε υποψήφιο.
 5. Μετά το τέλος της καταμέτρησης και των σταυρών προτίμησης συντάσσεται το πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και φυλάσσεται τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία προσβολής των εκλογών.

Άρθρο 30Οι εκλογές διεξάγονται με ένα ψηφο­δέλτιο και τίθενται μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Εκλέγονται, όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς, κατά σειρά, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Όλοι οι άλλοι, με τη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, είναι αναπληρωματικοί.


Άρθρο 31Μετά την εκλογή των νέων οργάνων της Εταιρείας και μέσα σε 48 ώρες απ' αυτήν γίνεται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή η παράδοση.


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32Κάθε μέλος της Εταιρείας ή του Διοικητικού του Συμβουλίου που αντιδρά στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας ή δημιουργεί εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, ή επιδεικνύει διαγωγή ανάρμοστη και ασυμβίβαστη προς άλλα μέλη της Εταιρείας, ή επιδεικνύει στην άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή αντίθετη στην ιατρική δεοντολογία, στην αξιοπρέπεια γενικά και στα συμφέροντα της Εταιρείας και των μελών της, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Ακόμη, κάθε υπαίτια παράβαση με πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή της κείμενης περί τα σωματεία νομοθεσίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.


Άρθρο 33ΠΟΙΝΕΣ

Στους παραβάτες του άρθρου 32 επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, οι παρακάτω ποινές.

(α) Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός (1) έτους.

παραπάνω ποινή επιβάλλεται ανέκκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) οριστική αποβολή.

Η απόφαση του Δ.Σ περί οριστικής αποβολής προσβάλλεται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας, με τον όρο ότι θα κατατεθεί η σχετική προσφυγή στη γραμματεία της εταιρείας σε προθεσμία 30 ημερών από την επίδοση του.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος που υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός είκοσι ημερών από τη στιγμή που ασκείται η πειθαρχική δίωξη.

Εάν ο εγκαλούμενος δεν προσέλθει να απολογηθεί ή δεν υποβάλει εμπρόθεσμα απολογητικό υπόμνημα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιβολή ή μη ποινής.

Εάν ο εγκαλούμενος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχει στην συνεδρίαση κατά την λήψη της απόφασης για την πειθαρχική ποινή.


Άρθρο 34ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή Σύνταξης και Διαχείρισης του περιοδικού είναι 10μελής και αποτελείται από τον υπεύθυνο σύνταξης και εννέα μέλη.

Με την έναρξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ανασυγκροτεί την Συντακτική Επιτροπή, με την αντικατάσταση μέχρι του μισού αριθμού των μελών της.

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics