Όργανα - Αρμοδιότητες - Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 16Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των μελών της, που έχει και τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:

 1. Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα όργανα της Εταιρείας
 2. Ελέγχει τα όργανα της Εταιρείας και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντα τους. Τ' ανακαλεί.
 3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των ερ­γασιών των οργάνων της Εταιρείας, τον ισο­λογισμό εσόδων - εξόδων, αφού πρώτα ακού­σει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και τον προϋπολογισμό.
 4. Τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας.
 5. Εκλέγει το τριμελές (3μελές) προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ, ως και τριμελή (3μελή) εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με το σύστημα της απλής αναλογικής, για την εκλογή των οργάνων της Εταιρείας.
 6. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ' αυτήν από τη διοίκηση της Εταιρείας ή από το 1/20 των μελών και υποβληθεί γραπτά σ' αυτήν (τη διοίκηση) δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της (της Γ.Σ). Στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά προστίθεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αυτά που προτείνει το 1/20 των μελών, εκδίδοντας, το Δ.Σ, σχετική ανακοίνωση, δέκα ημέρες (10) πριν από το χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ, την οποία και γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 17Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επό­μενου, από την εκλογή των οργάνων, έτους, όπως ορίζει το επόμενο άρθρο, κι' έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, στην οποία θ' αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/20 από τα μέλη της Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο Δ.Σ να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γ.Σ, που θα συγκαλέσει το Δ.Σ, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες.


Άρθρο 18Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη της Εταιρείας, για τη σύ­γκληση της Γ.Σ, με γραπτή ανακοίνωση του, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. Στο εικοσαήμερο (20ήμερο) δε μετράει η ημέρα ανακοίνωσης και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέ-λευσης. Ο τόπος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι και πόλη άλ­λη από αυτήν της έδρας της εταιρείας.

Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας.


Άρθρο 19Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σ' αυτήν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας, που είναι ταμει­ακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των μελών που αναφέρθηκαν. Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε μπορεί να συγκληθεί Γ.Σ, για το ίδιο θέμα, πριν περάσει μήνας, για την απαρτία της οποί­ας αρκεί ο οποιοσδήποτε αριθμός μελών.

Οι επιστημονικές συζητήσεις δεν συνιστούν Γενική Συνέλευση και πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών.

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο - κείμενο.


Άρθρο 19Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σ' αυτήν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των μελών που αναφέρθηκαν. Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε μπορεί να συγκληθεί Γ.Σ, για το ίδιο θέμα, πριν περάσει μήνας, για την απαρτία της οποίας αρκεί ο οποιοσδήποτε αριθμός μελών.

Οι επιστημονικές συζητήσεις δεν συνιστούν Γενική Συνέλευση και πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών.

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο - κείμενο.


Άρθρο 20Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ποτέ πάντως με βοή.

Η ψηφοφορία που αναφέρεται σ' εκλογές οργάνων, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε προσωπικά θέματα, είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, κάθε τρία (3) χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα κι' αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία κι' απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Αν δεν υπάρξει η απόλυτη πλειοψηφία, που αναφέρθηκε, τότε γίνεται δεύτερη ψηφοφορία, οπότε για την εκλογή αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία αυτή (δεύτερη) γίνεται αμέσως μετά την εξάντληση όλων των αξιωμάτων, εκτός αν αποφασίσουν οι παρόντες, με απόλυτη πλειοψηφία, την αναβολή της δεύτερης ψηφοφορίας για ένα 24ωρο. Κανείς δε μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αν είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Επιστημονικής Εταιρείας.

Ανακατανομή των αξιωμάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

Για τη συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων το Δ.Σ συγκαλείται σε συνεδρίαση, μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνεδριάζοντας υπό την προεδρία του. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το πράξει, τότε το δικαίωμα αυτό το έχει ο κάθε σύμβουλος, για την άσκηση του οποίου όμως απαιτείται να καλέσει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του Δ.Σ, που έχουν εκλεγεί. Η κλήση αποδεικνύεται μόνο γραπτά ή με το πραγματικό γεγονός της παρουσίας όλων των συμβούλων.

Το Δ.Σ με απόφαση του, καταρτίζει τον κανονισμό που ρυθμίζει τα ζητήματα με τις συνεδρίες, τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις ημερίδες, τα συνέδρια, που αφορούν και υλοποιούν τους σκοπούς της.

Άρθρο 22Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θέλουν να συζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε 7 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 23Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος με γραπτή πρόσκληση του, ειδοποιεί τα λοιπά μέλη για τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τρεις ημέρες νωρίτερα. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παρευρίσκονται τουλά­χιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μυστικά.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές και τις παρακολουθούν, ελεύθερα, τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία υποχρεώνονται να μη τις διαταράσσουν. Το Δ.Σ μπορεί, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τα των μελών του, να συνεδριάζει μυστικά μόνο για θέματα διαγραφής και πειθαρχικού ελέγχου μέλους και για όποια άλλα, με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίσει. Ποτέ η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπεται ν' ακυρώνει το ανοιχτό των συνεδριάσεων του Δ.Σ, αφού είναι η εξαίρεση.


Άρθρο 24Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί τη συνδρομή ενός έτους, χάνει το αξίωμα του, μετά από απόφαση του Δ.Σ, η οποία του γνωστοποιείται αμέσως. Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε την παίρνει, κάθε φορά το αναπληρωματικό μέλος.


Άρθρο 25 • Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ μέχρι να εκλεγεί τριμελές (Βμελές) Προεδρείο. Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Δ.Σ και γενικά για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, εντάλματα. Επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ κι' ευθύνεται για την ακρίβεια τους. Προΐσταται γενικά στις εκδηλώσεις της Εταιρείας.
 • Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.
 • Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα της Εταιρείας, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία της Εταιρείας, και υπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος.
 • Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να πάρει μέρος στη συνεδρίαση.
 • Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών της Εταιρείας και δίνει σχετική γι' αυτό απόδειξη, που υπογράφεται απ' αυτόν. Οι άλλοι πόροι της Εταιρείας εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεων, που συνυπογράφεται και από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Κρατάει το Ταμείο της Εταιρείας και καταθέτει σε Τράπεζα Ελληνική και στο όνομα της Εταιρείας κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 1.000,00. Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία, ή και άλλο μέλος της Διοίκησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Υποβάλλει στο Δ.Σ κάθε μήνα κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ ονομαστική κατάσταση μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους.
 • Ο Έφορος: Είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει την οργάνωση των εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και συνελεύσεων των μελών της Εταιρείας και τις επαφές με άλλους επιστημονικούς φορείς.

Σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ μπορεί ν' ανατίθενται και άλλα καθήκοντα, με απόφαση του Δ.Σ.

Κάθε δαπάνη γίνεται με ένταλμα πληρωμής και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του έχει ιδιαίτερα, ευθύνη για την καλή λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 26Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά με θητεία τριών (3) χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, γενικά.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες, για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το Δ.Σ της περιουσίας της εταιρείας στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφόσον το ζητήσει το Δ.Σ ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνέλευσης.

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics