Ίδρυση - Σκοπός - Πόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1


 

Ιδρύεται ιατρική επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2


 

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 • Η προαγωγή της αναισθησιολογίας, ειδικότητας της ιατρικής επιστήμης, και της άσκησης της από γιατρούς αναισθησιολόγους.
 • Η συμβολή στη προαγωγή της Εντατικής Ιατρικής, της Επείγουσας Ιατρικής και Ανα­ζωογόνησης, της θεραπείας Πόνου και γενικά της Περιεγχειρητικής Ιατρικής.
 • Η προώθηση της έρευνας και η συμμετοχή και συμβολή σε αντίστοιχες μελέτες.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους, σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση - εξειδίκευση, στην Αναισθησιολογία και συνα­φείς ειδικότητες.
 

Άρθρο 3


 

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκο­πών της Εταιρείας είναι:

 • Η διοργάνωση τακτικών και εκτάκτων συνεδριών των μελών της, στις οποίες συζητούνται κλινικές και πειραματικές εργασίες, οι επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών, επιδείξεις περιπτώσεων που ενδιαφέρουν, προβολές επιστημονικών ταινιών, καθώς και ανακοινώσεις εργασιών συναφών ιατρικών ειδικοτήτων.
 • Η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συζητήσεων, σε συνεργασία με ιατρικούς συλλόγους, τις ιατρικές σχολές Πανεπιστημίων και άλλες επιστημονικές εταιρίες.
 • Η συμμετοχή αντιπροσώπων σε εθνικά και διεθνή όργανα που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπουν οι κανόνες λειτουργίας των οργάνων αυτών.
 • Η δημοσίευση εργασιών, ανακοινώσεων των μελών της σ' επιστημονικά έντυπα που η ίδια εκδίδει, αλλά και σ' αυτά που κυκλοφορούν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
 • Η συγκρότηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από τα μέλη της, επιτροπών, στις οποίες αναθέτει τη μελέτη ειδικών επιστημονικών ή επαγγελματικών θεμάτων. Οι θέσεις, τα πορίσματα των επιτροπών αυτών υποβάλλονται στο Δ.Σ της Εταιρείας, για την αξιοποίηση τους.
 • Η διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων κ.λπ.
 • Η διοργάνωση ετησίων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
 • Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού.
 • Η συνεργασία με τις αλλοδαπές αναισθησιολογικές εταιρείες.
 • Η προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών με ηθικά ή χρηματικά βραβεία, που αθλο­θετούνται είτε από την Εταιρεία, είτε από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με όρους που καθορίζονται από αυτό.
 • Η επιμέλεια γενικότερων θεμάτων, που έχουν σχέση με την προαγωγή της ειδι­κότητας της αναισθησιολογίας, και εισηγείται ή συμπαρίσταται για την επίλυση τους από τους αρμόδιους φορείς.
 • Η ίδρυση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων της Εταιρείας, α) κατά γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και β) κατά ομάδες κοινών ειδικών ενδιαφερόντων (π.χ. παι­διατρική αναισθησία, αναισθησία στη Μαι­ευτική και γυναικολογία, αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική κ.λ.π), εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ίδρυση τους θα συμβάλλει στην καλύτε­ρη επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Η ίδρυση των Τμημάτων αυτών, η λει­τουργία τους και η οργάνωση τους ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 

Άρθρο 4


 

Πόροι της Εταιρείας είναι:

 • το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.
 • οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.
 • τα έσοδα από την περιουσία της (κινητή και ακίνητη)
 • τα έσοδα από τη διάθεση του περιοδικού
 • τα έσοδα από τα Πανελλήνια Συνέδρια
 • τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις.

Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι το Δ.Σ, με απόφαση του.

Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές και όποια τυχόν άλλη εισφορά των μελών της Εταιρείας καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.

Επιστροφή στην κορυφή

 

© 2017 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
powered by cybertechnics