Νέο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Ιατρών

Training Requirements for the Specialty of Anaesthesiology

European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training ETR 2nd update 2022

Μετάφραση στα Ελληνικά

 

Η συνεχής ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ειδικών ιατρών υπαγορεύει την ανάγκη για την περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ειδίκευσης (ΕΠΕ), ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι προσαρμοσμένα στην τρέχουσα πρακτική και κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Το ΕΠΕ που αφορά την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2013. ‘Έκτοτε, επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS), οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 03/04/2017. Η 1ηεπικαιροποίηση εγκρίθηκε από την αντίστοιχη επιτροπή της UEMS για τα ΕΠΕ, το 2018.

Διαδικασία επικαιροποίησης του ΕΠΕ

Η διαδικασία της 2ηςεπικαιροποίησης του ΕΠΕ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και περιλάμβανε μία εκτεταμένη ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην παροχή φροντίδας και εμπειρίας σχετικά με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ακολούθησε εκτεταμένη εσωτερική διαβούλευση τόσο στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εξέλιξης (Education and Professional Development, EPD) όσο και στο Ευρωπαϊκό Τμήμα και Συμβούλιο Αναισθησιολογίας (European Board of Anaesthesiology, EBA) με ανασκόπηση επικαλυπτόμενων τομέων πρακτικής, ειδικά της Εντατικής Ιατρικής, της Επείγουσας Ιατρικής και της Αλγολογίας.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (EPD)του ΕΒΑ με αλφαβητική σειρά είναι:

Juntila E. (Φινλανδία), Kietaibl S (Αυστρία), Lobo C (Πορτογαλία), Madách K (Ουγγαρία), Maddison L (Εσθονία), Malisiova A (Ελλάδα), Neskovic V (Σερβία), Oremus K (Κροατία), Shosholcheva M (Βόρεια Μακεδονία), Underwood S (Ηνωμένο Βασίλειο).

Αλληλογραφία με την συντονίστρια συγγραφέα: s.kietaibl@ekhwien.at

Ευχαριστίες για την υποστήριξη και τη συνεργασία στην 2ηεπικαιροποίηση του ΕΠΕ στους:

De Robertis E [Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, European Society of Anaesthesiology and Intensive Care, (ESAIC)] και Bilotta F [Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Εταιρειών Αναισθησιολογίας, National Anaesthesiologists Societies Committee (NASC)] της ESAIC.

Τον Ιανουάριο του 2022 εγκρίθηκε ομόφωνα η 2ηεπικαιροποίηση του ΕΠΕ από το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο Αναισθησιολογίας (ΕΒΑ). Ακολούθως, υποβλήθηκε στην Επιτροπή για το ΕΠΕ της UEMS

για σχόλια και έγκριση, την οποία έχει ήδη λάβει.

Προσθέτοντας νέους τομείς και επάρκειες, αναθεωρώντας τα επίπεδα των επαρκειών και

συμπεριλαμβάνοντας αναθεωρημένες Ευρωπαϊκές επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες, η 2η ενημέρωση του ΕΠΕ είναι υψηλότερης ποιότητας από τις προηγούμενες εκδόσεις. Η επόμενη ενημέρωση του EΠΕ έχει προγραμματιστεί για το 2025

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top