Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

2. Αίτηση που υποβάλλεται στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό σύλλογο για τη χορήγηση:

  • Βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο του συλλόγου
  • Αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλεται στο σύλλογο
  • Διαβιβαστικό του συλλόγου προς την Περιφέρεια

3. Αντίγραφο πτυχίου. Αν είναι από Ε.Ε.: α) Φωτοτυπία ξενόγλωσσων επικυρωμένη β) Μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν είναι από άλλη χώρα, ΔΟΑΤΑΠ, ξενόγλωσσο πτυχίο και μετάφραση από Υπουργείο Εξωτερικών.

4. Πιστοποιητικά ασκήσεως ειδικότητας υπογεγραμμένα από τους επιστημονικούς Διευθυντές, τους Προέδρους Επιστημονικών Επιτροπών και θεωρημένα από τους διοικητικούς Διευθυντές για το γνήσιο των υπογραφών και του περιεχομένου (σύμφωνα με τα αιτούμενα από την υπ’αριθμ.13/6362 Εγκ.220/10-6-1975, Α4/4433 Εγκ.119/22-8-80 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει:

  • να φέρουν τον αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία εκδόσεως
  • να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ο χρόνος ειδίκευσης
  • να διατυπώνεται η κρίση των Διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση
  • να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο ως και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε
  • να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας για την έναρξη της ειδικότητας (για τις ειδικότητες: Χειρουργικής – Ουρολογίας – Αγγειοχειρουργικής – ΩΡΛ – Οφθαλμολογίας - Πλαστ. Χειρουργικής – Ορθοπεδικής - Χειρ. θώρακος και Χειρ. παίδων προσκομίζεται κατάλογος εγχειρήσεων)

5. Παράβολο 4,00 € (από εφορία)

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη

7. Σε περίπτωση άσκησης της ειδικότητας ή μέρους αυτής στο εξωτερικό, βεβαίωση αναγνώρισης του χρόνου από ΚΕΣΥ (Υπουργείο Υγείας)

8. Επικυρωμένη φωτοτυπία της 3μηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν την εκπλήρωση του Αγροτικού.

9. Εάν ο ειδικευόμενος Ιατρός έχει κάνει χρήση του άρθρου 21 του Ν.3580/07 για παθολογία ή χειρουργική, προσκομίζει βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, εκδοθείσα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να προσμετρηθεί (1) τρίμηνο ως χρόνος άσκησης.

10. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κλπ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι εξετάσεις γίνονται Φεβρουάριο – Απρίλιο – Ιούνιο –Αύγουστο – Οκτώβριο – Δεκέμβριο.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποτυχίας υποβάλλεται στην υπηρεσία μας αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά) και μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599.

Επικοινωνία

Μακρυνίτσας 4-6, 115 22 Αθήνα
Τηλ.: 210 6444 174 (Δε-Πε 6-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448 686
E-mail:

Social Media

© 2019 Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics.
Top